Comments: Tobias nr 2 i samlagstevnet i feltskyting