Comments: God skyting av May Elisabeth Nordahl i Universiaden i Thailand